Lea Brunn


Themenschwerpunkt: politics feminism trade unions

Twittername: @leiadelsol

Webseiten/Blogs: https://about.me/leabrunn

Sprache/n: Deutsch, Englisch, Spanisch

Stadt: Berlin

Land: Deutschland

Themen: gewerkschaften, feminismus, politik